නිවන් මග චතුර්ථ ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය

චතුර්ථ ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා