නිවන් මග ධ්‍යාන සහ මාර්ග ඵල

ධ්‍යාන සහ මාර්ග ඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා