නිවන් මග අභිඥාපාදක චතුත්ථ ධ්‍යානය

අභිඥාපාදක චතුත්ථ ධ්‍යානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා