ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත රාග ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි

රාග ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close