ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සුචරිත හා දුෂ්චරිත තෝරා ගැනීම

සුචරිත හා දුෂ්චරිත තෝරා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා