විශ්ව සම්භවය ඥාණවන්ත තීරත

ඥාණවන්ත තීරත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා