නිවන් මගලෝක විග්‍රහය විපරීත දෘෂ්ටි

විපරීත දෘෂ්ටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close