නිවන් මගලෝක විග්‍රහය අරූපී සංඥාමය ආත්ම භාවය

අරූපී සංඥාමය ආත්ම භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close