ඕලාරිකො අත්ථ පටිලාභෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා