විනය රාග විනය ද්වේෂ විනය මෝහ විනය

රාග විනය ද්වේෂ විනය මෝහ විනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා