නිවන් මග ඇත්පිය උපමාව

ඇත්පිය උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා