නිවන් මග කාම චාරය

කාම චාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා