නොදැක්ක දේ දැකීමේ ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close