නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ලෝකය ස්කන්ධ වශයෙන්

ලෝකය ස්කන්ධ වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close