අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය පූර්ණ කර්මය - කර්ම පථය

පූර්ණ කර්මය - කර්ම පථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close