අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය පාපයේ බල අඩු වැඩි වීම

පාපයේ බල අඩු වැඩි වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close