නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගුණ මහත්වයේ අඩු වැඩි වීම්

ගුණ මහත්වයේ අඩු වැඩි වීම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close