නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු විවිධාකාර හේතූන් නිසා

විවිධාකාර හේතූන් නිසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close