නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කාල විපත්තිය

කාල විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close