නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු විවිධාකාර රෝග හට ගැනිම

විවිධාකාර රෝග හට ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close