නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ලෝකය ධාතු වශයෙන්

ලෝකය ධාතු වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close