දාන කථාපිං පහන් හිතක් ඇතිවීම

පහන් හිතක් ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා