දාන කථාපිංදානමය පින නය වු හැටි දැනගෙන නය ගෙවා දැමීම

නය වු හැටි දැනගෙන නය ගෙවා දැමීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close