දාන කථාපිංදානමය පින ඥාන සම්පයුත්ත දානය

ඥාන සම්පයුත්ත දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close