නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ලෝකය ආයතන වශයෙන්

ලෝකය ආයතන වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close