සම්මා දිට්ඨිය දෙයාකාරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close