නිවන් මග ලෝක සම්මතය

ලෝක සම්මතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා