නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සහනය සහ සහනයට මාර්ගය

සහනය සහ සහනයට මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා