නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පද හැදෙන ආකාරය

පද හැදෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close