නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඉච්ඡ කැමැත්ත

ඉච්ඡ කැමැත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close