නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඉච්ච කැමැත්තට බැදීම

ඉච්ච කැමැත්තට බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close