නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඉච්චාව නැතිවීම

ඉච්චාව නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close