නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නාම රූප නිරෝධයෙන් ස්පර්ෂ නිරෝධ වේ

නාම රූප නිරෝධයෙන් ස්පර්ෂ නිරෝධ වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close