භාවනාව ඇස කන හිතයි දහම්

ඇස කන හිතයි දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා