භාවනාව දිව නාසය කය

දිව නාසය කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා