දැඩි දොම්නස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close