අරමුනු කරා යන චන්දරාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close