නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු බ්‍රහ්ම දන්ඩනය

බ්‍රහ්ම දන්ඩනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close