නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නීතාර්ථ නෙයිආර්ථ

නීතාර්ථ නෙයිආර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close