නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු යහපත ශාන්තිය

යහපත ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close