නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සාසනික අර්ථය

සාසනික අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close