භාවනාව අවංකවීම

අවංකවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා