නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු තමා උපදින ස්ථානය තමා විසින්ම දැන ගැනීම

තමා උපදින ස්ථානය තමා විසින්ම දැන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close