නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වන කර්ම බලවේග

ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වන කර්ම බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close