නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගින්නේන් දැවෙන තැන උප්පත්තිය

ගින්නේන් දැවෙන තැන උප්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close