නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු තමා දුන් දෙයට අනුවලැබීම

තමා දුන් දෙයට අනුවලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close