නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි

සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close