නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන් දකින්න අවශ්‍ය බුදුදහම

නිවන් දකින්න අවශ්‍ය බුදුදහම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close