ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ලෞකික සම්මා දිටිඨිය

ලෞකික සම්මා දිටිඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close