නිවන් මගතන්හාව පරිදේව

පරිදේව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close